9ar03a.gif (40395 bytes) Wstecz
 

PLAN DYDAKTYCZNY DO KLASY III GIMNAZJUM
Z BIOLOGII

Rok szkolny 2002/2003

Opracowała : Beata Surdyk-Łukaszyk

 

Lp. DZIAŁ TEMAT CELE UWAGI
1. IMMUNOLOGIA Czym zajmuje się immunologia? -wymienia organizmy należące do drobnoustrojów

-opisuje samopoczucie po wniknięciu drobnoustrojów do organizmu

-wymienia jakie zasługi miał Ludwik Pasteur

-wymienia jakie zasługi miał Koch

przedstawia drogi wniknięcia drobnoustrojów do organizmu

-definiuje pojęcia : infekcja, toksyny, ikubacja

IX(omówienie programu i przedstawienie wymagań)
2.   Budowa bakterii, choroby pochodzenia bakteryjnego. -omawia budowę komórki bakterii

-wymienia kształty bakterii

podaje różnice między komórką bakterii , a komórką organizmów eukariotycznych

--wyjaśnia co to jest przetrwalnik

-wymienia i krótko charakteryzuje choroby pochodzenia bakteryjnego: angina, salmonelloza, gruźlica, dżuma, cholera, tyfus, błonica, koklusz, szkarlatyna

IX

Chętni uczniowie wykonują modele kształtów bakterii ze styropianu

3.   Zastosowanie bakterii -przedstawia rożne zastosowanie bakterii w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i biotechnologii

-potrafi doświadczalnie wykazać obecność bakterii

-uzasadnia znaczenie pasteryzacji

-wyjaśnia potrzebę sterylizacji szkła laboratoryjnego

IX
4.   Choroby pochodzenia grzybicznego. Penicylina. -wyjaśnia jakich obserwacji dokonał Fleming odnośnie działania penicyliny

-uzasadnia dlaczego w przypadku chorób bakteryjnych stosuje się antybiotyki

-podaje zasady , o których należy pamiętać podczas leczenia antybiotykami

-podaje zasady , których należy przestrzegać ,aby nie zarazić się grzybicą

IX
5. Wirusy. Choroby pochodzenia wirusowego. -opisuje budowę wirusa

-przedstawia schemat infekcji wirusowej

-porównuje wielkość wirusów z wielkością bakterii

-uzasadnia dlaczego na grypę mimo szczepionek człowiek choruje kilka razy

-wymienia i krótko charakteryzuje choroby wirusowe: różyczka, ospa wietrzna, wścieklizna, AIDS, świnka

X
6.   Choroby odzwierzęce -przypomina pojęcie pasożyt

-dzieli pasożyty na zewnętrzne i wewnętrzne podaje ich przykłady

-podaje przykłady chorób przenoszonych przez zwierzęta: malaria, czerwonka, świerzb, bolerioza

-przypomina sobie cykle tasiemca, glisty ludzkiej, owsików

X
7.   Mechanizmy obronne organizmu -wymienia sposoby zwalczania chorób zakaźnych przez organizm:

-omawia rolę skory i błon śluzowych

-omawia proces powstawania przeciwciał i ich działania

-omawia rolę białych krwinek i rolę układu limfatycznego

-wyjaśnia mechanizm działania szczepionki

-rozróżnia odporność wrodzoną i nabytą

-podaje sposoby zapobiegania chorobom zakaźnym: higiena osobista , dezynfekcja , sterylizacja, leki ,antybiotyki

X
8.   Alergia – nieprawidłowe reakcje układu odpornościowego -definiuje pojęcie alergii

-podaje najczęstrze alergeny

--uzasadnia jak dzielimy substancje alergogenne

--wyjaśnia na czym polega odczulanie

-opisuje najczęstrze odjawy alergików

 

X
.9   Choroby nowotworowe są uleczalne -wymienia czynniki rakogenne

-opisuje jak dochodzi do powstania nowotworu

-wymienia sposoby walki z rakiem

-wymienia najczęściej spotykane nowotwory

XI
10.   AIDS- choroba układu odpornościowego -podaje jakimi drogami można zarazić się AIDS

-opisuje objawy choroby

-wymienia zasady , których przestrzeganie uchroni przed zakażeniem

-zdaje sobie sprawę jaką grupę osób zaliczamy do osób podwyższonego ryzyka

XI
11.   Powtórzenie wiadomości o drobnoustrojach, pasożytach i chorobach -uczeń pracuje z kartą pracy przygotowaną przez nauczyciela i utrwala poznany materiał XI
12.   Sprawdzian wiadomości z immunologii -uczeń potrafi wykorzystać poznana wiedzę na sprawdzianie XI
13. NAŁOGI Palenie tytoniu –trująca przyjemność -wyjaśnia pojęcie nałóg

-podaje najczęstrze przyczyny sięgania po różne używki

-podaje substancje znajdujące się w dymie papierosowym

-podaje przykłady substancji rakotwórczych

-wymienia choroby , na które najczęściej zapadają palacze

-podaje racjonalne powody , dla których warto rzucić palenie

-podaje ,która z substancji zawartych w dymie ma właściwości uzależniające

XII(Trzy kolejne lekcje mogą być przeprowadzone przez pracownika PCK, w formie referatów uczniów na ocenę lub w inny ciekawy sposób na przykład przedstawienie związane z danym tematem)
14.   Alkohol przyczyna tragedii -wyróżnia dwa rodzaje uzależnienia : psychiczne i fizyczne

-opisuje zachowanie człowieka, który jest pod wpływem alkoholu

-podaje najczęstrze choroby ,na które narażony jest alkoholik

-uzasadnia jakie zagrożenia dla otaczających ludzi stanowi alkoholik

XII
15.   Narkotyki i lekomania -tłumaczy dosłowne znaczenie słowa narkotyk

-wyjaśnia co rozumie przez lekomanię

-podaje przyczyny ,przez które młodzi ludzie sięgają po narkotyki

- zdaje sobie sprawę ,ze narkotyki uzależniają , a w konsekwencji prowadzą do śmierci

XII
16. GENETYKA Czym zajmuje się genetyka? -wyjaśnia co oznacz pojęcie genetyka

-definiuje podstawowe pojęcia genetyczne tj.gen, genom,genotyp, fenotyp, allel, homozygota,

heterozygota, gen recesywny , gen dominujący

-wyjaśnia dlaczego jesteśmy podobni do rodziców ,ale nie identyczni

I( zadanie domowe :Wpływ czynnikow środowiska na fenotyp str64)
17.   Pierwsze Prawo Mendla -nazywa Grzegorza Mendla ojcem genetyki

-podaje brzmienie Iprawa Mendla

-stosuje wcześniej poznaną wiedzę o genach i allelach

-wykonuje krzyżówki genetyczne obrazujące I Prawo Medla

I
18.   Drugie Prawo Mendla -podaje brzmienie II Prawa Mendla

-stosuje wcześniej poznaną wiedzę o genach i allelach

-wykonuje krzyżówki genetyczne

obrazujące II Prawo Mendla

I
19.   Dziedziczenie grup krwi. -przypomina sobie jakie są grupy krwi i skąd się biorą

-definiuje pojęcie genów

współdominujących

-rozróżnia jaki jest układ genów w poszczególnych grupach krwi

-stosuje zasadę dziedziczenia grup krwi i wykonuje krzyżówki genetyczne

-potrafi ustalic grupę krwi dziecka

-potrafi na podstawie krzyżówki ustalić ojcostwo

II
20   Dziedziczenie cech u człowieka -uzasadnia fakt, że geny przekazywane są z pokolenia na pokolenie

-przedstawia mechanizm dziedziczenia i rozwiązuje prostą krzyżówkę

-podaje przykłady cech dziedzicznych i niedziedzicznych

-rozumie fakt ,że niektóre cechy są wynikiem działania nie jednego, a wielu genów

II
21.   Chromosomy-nosiciele czynników dziedziczności -definiuje pojęcie chromosomu

-omawia budowę chromosomu

-rozróżnia pojęcia chromatyna , chromatydy , chromosomy

-wyjaśnia jakie chromosomy nazywamy homoligicznymi

-omawia odkrycia Tomasza Morgana

-zdaje sobie sprawę , że liczba chromosomów dla danego gatunku jest stała

-wyjaśnia co to jest kariogram

-rozróżnia haploidalny i diploidalny zestaw chromosomow

II
22.   Mitoza -posługując się schematem omawia mitozę

-rozumie jaki jest efekt mitozy i podaje przykładowe organizmy , w których zachodzi

-podaje definicje procesu

III
23.   Mejoza --uzasadnia dlaczego mejoza jest procesem poprzedzającym rozmnażanie płciowe

-podaje definicję procesu mejozy

-posługująć się schematem omawia proces mejozy

-podaje przykłady komórek , w których zachodzi proces mejozy

-wyjaśnia znaczenie zjawiska croosing-over dla zmienności organizmów

-porównuje mitozę i mejozę uwzględniając podobieństwa i różnice

III
24.   Chłopiec czy dziewczynka –dziedziczenie płci -omawia budowę chromosomów płci

-wyjaśnia zasadę determinacji płci u człowieka

-oblicza prawdopodobieństwo poczęcia chlopca lub dziewczynki

-rozwiązuje proste krzyżówki związane z dziedziczeniem płci

III
25.   Choroby sprzężone z płcią -wymienia choroby ,które są sprzężone z płcią : hemofilia , daltonizm,

-charakteryzuje krótko poznane choroby

-wykonuje krzyżówki genetyczne dotyczące chorób sprzężonych z płcią

IV
26.   DNA- spirala życia -omawia budowę DNA w tym budowę nukleotydu

-lokalizuje DNA w komórce

--uzasadnia dlaczego DNA jest uniwersalnym nośnikiem informacji genetycznej

-wyjaśnia na czym polega replikacja DNA

-rysuje model helisy

IV
27.   Zapis i odczytywanie informacji genetycznej -wymienia rodzaje i zadania RNA oraz lokalizuje go

-omawia sposób kodowania informacji

-definiuje pojęcie kodonu

-potrafi dopasować zasady na zasadzie komplementarności-

-wyjaśnia mechanizm biosyntezy białka

IV
28.   Mutacje -definiuje pojęcie mutacji

-podaje przykłady mutagenów

-wyróżnia mutacje chromosomowe i genowe

-uzasadnia , że mutacja to czynnik mający wpływ na zmienność organizmów

-wyjaśnia jak dochodzi do powstania zespołu Downa

IV
29.   Choroby dziedziczne -podaje przykłady chorób dziedzicznych tj.fenyloketonuria, mukowiscydoza,anemia sierpowata,albinizm

-potrafi wyszukać dane dotyczące statystyki chorób

-wyjaśnia w jaki sposób ludzie zdrowi powinni solidaryzować się z chorymi

V
30.

31.

  Zstosowanie genetyki w praktyce

1)Czym zajmuje się inżynieria genetyczna?

2)Jakie jest zastosowanie genetyki w hodowli roślin i zwierząt?

3) Na czym polega mapowanie ludzkiego genomu?

4)Czy wolno czlowiekowi klonować

-wyjaśnia czym zajmuje się iżynieria genetyczna

-podaję przykłady osiągnięć tej dziedziny

-omawia w jaki sposób produkowana jest insulina

-przedstawia argumenty za rozwojem inżynierii genetycznej i przeciwko rozwojowi niektórych badań genetycznych

-podaje definicję genomu

-znajduje rgumenty wskazujące na to ,że poznanie ludzkiego genomu może być szansą na leczenie wieli chorob

-jest przekonany ,że klonowanie człowieka jest nieetyczne

-podaje argumenty świadczące o niebezpieczenstwach związanych z klonowaniem

V

-wykorzystanie najnowszych wiadomomości z internetu,wyszukiwanie wiadomości z prasy i środków masowego przekazu

 

2h lekcyjne

32.   Powtórzenie wiadomości z genetyki -uczeń utrwala zdobytą wiedzę i porządkuje ją

-potrafi samodzielnie rozwiązywać krzyżówki genetyczne i wyciągać wnioski

V

(karta pracy opracowana przez nauczyciela)

33.   Sprawdzian wiadomości z genetyki   V
34. EWOLUCJONIZM Ewolucyjny rozwój organizmów Definiuje pojęcia ewolucja , ewolucjonizm

-podaje bezpośrednie dowody na ewolucję tj. skamienialości i szczątki kopalne

-podaje przykłady pośrednich dowodów na ewolucję

wyjaśnia różnicę pomiędzy narządami homologicznymi i analogicznymi

-wymienia organizmy w kolejności systematycznej

-zdaje sobie sprawę ,że nie ma organizmów prymitywnych gdyż każdy jest doskonały na tym etapie rozwoju

VI
38.   Teoria ewolucji biologicznej Darwina -przedstawia Darwina jako pioniera myśli ewolucyjnej

-potrafi ,krótko omówić najważniejsze myśli Darwina

-definiuje pojęcia selekcji naturalnej i doboru naturalnego

VI
39.   Syntetyczna teoria ewolucji -przedstawia jakie poglądy na ewolucję istnialy na przełomie wieków

-omawia krótko teorię Linneusza, Lamarcka,Cuvier.

-wymienia wszystkie czynniki , wpływające na ewolucję zmienność, mutację ,izolację , dryf genetyczny , efekt zalożyciela , akces i oczywiście selekcję i dobór naturalny

VI

 

 

 
9ar03a.gif (40395 bytes) Wstecz